Hoofstuk 1- alle contractvormen

Artikel 1 toepasselijkheid algemene voorwaarden Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, Be- en/of verwerking van de producten, die you’ve got Stairs verkoopt, levert, plaatst, be- en/of verwerkt, een en ander in de ruimste zin des woords. Lid 2: op de tussen you’ve got Stairs en koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door you’ve got Stairs is bevestigd.

 

Artikel 2 Overeenkomst Lid 1: de overeenkomst tot stand door ondertekening van het door namens you’ve got Stairs aan de koper aangeboden koopcontract. De achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst. Lid 2: Mondelinge toezegging door vertegenwoordigers zijn niet bindend, tenzij en voor zover zij achteraf, door you’ve got Stairs, schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 3 Prijs Lid 1: De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen. Lid 2: De overeengekomen prijs kan, behoudens het bepaalde in lid 3,  artikel  3 door you’ve got Stairs niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de klant de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden, en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan. Lid 3: Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld. De klant zal de juiste prijs accepteren, indien het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs niet meer is dan 10%. De overeenkomst wordt dan geacht te zijn gesloten voor de juiste prijs. Als het verschil tussen de foutief gecalculeerde prijs en de juiste prijs meer dan 10% bedraagt, is de klant niet verplicht de juiste prijs te accepteren. Dan kan de klant alsnog van de overeenkomst afzien, in welk geval de overeenkomst wordt geacht nimmer te hebben bestaan. Tenzij you’ve got Stairs of de leasemaatschappij aanbiedt het prijsverschil voor zover de genoemde 10% overschrijdende voor haar rekening te zullen nemen.

 

Artikel 4 leveradres Lid 1: Onder leveradres wordt verstaan de woonplaats van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 2: Vervoer en opslag van de gekochte goederen is voor rekening van you’ve got Stairs, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5 Montage Lid 1: Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien zulks is overeengekomen. Lid 2: Onder montage wordt verstaan: het in elkaar stellen van de zaak dan wel onderdelen daarvan, montage nieuwe trapdelen, afkitten van de buitenzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lid 3: you’ve got Stairs zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Gelet op de aard van de overeenkomst en de aard van de uit te voeren werkzaamheden, n.l. een ingrijpende verbouwing, is de klant bekend met de daarbij horende risico’s en worden deze door de klant uitdrukkelijk geaccepteerd. Mocht bij de montage schade ontstaan, welke het gevolg is van schuld van you’ve got Stairs, dan zal deze schade, mits het schadebedrag meer is dan € 250,00 is, tegen dagwaarde worden vergoed. De dagwaarde wordt door een door you’ve got Stairs aan te wijzen derden bepaald. Indien klant het met de bepaalde dagwaarde niet eens is, kan hij op eigen kosten een contra-expertise laten verrichten. Schade welke het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende trapdelen of andere al dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage reeds aanwezig waren, behoeft you’ve got Stairs niet te vergoeden. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of schuld van derden. Klant heeft niet het recht om geclaimde schade te compenseren met de koopprijs. Lid 4: Afwerking van de wangkanten/traptreden vindt plaats indien dit is overeengekomen. Lid 5: Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn, dan kan de klant hieraan zijn medewerking verlenen. Lid 6: De kosten van deze aanvullende bouwkundige voorzieningen, zullen als meerwerk aan de klant in rekening worden gebracht. Lid 7: Indien deze kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijke orderbedrag zal you’ve got Stairs de koper hiervan mededeling doen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden, tenzij you’ve got Stairs aanbiedt de kosten voor zover deze meer dan de bedoelde 25% bedragen, voor haar rekening neemt.

 

Artikel 6 Financiëring (niet van toepassing bij lease) Lid 1: Indien in de koopovereenkomst geen financiëringsclausule is opgenomen, komt het risico van het niet-verkrijgen van de benodigde financiëring voor rekening van de koper. Lid 2: Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiëring, kan de koper zich slechts op het niet verkijgen van de financiëring beroepen, indien deze binnen 30 dagen na ondertekenen van de overeenkomst aan you’ve got Stairs schriftelijk overlegt, tenminste twee gemotiveerde verklaringen van kredietverlenende instelling waarin deze weigeren aan de koper een krediet ter hoogte van het orderbedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instelling gehanteerde voorwaarde te verstrekken.

 

Artikel 7 Annulering Lid 1: Indien op de overeenkomst de Colportagewet van toepassing is, kan de koper binnen 8 dagen na ondertekenen van de overeenkomst kosteloos annuleren. Dan dient koper zulks schriftelijk per aangetekende post you’ve got Stairs mede te delen. Lid 2: Indien op de overeenkomst niet de Colportagewet van toepassing is, of indien de Colportagewet wel van toepassing is, doch de lid 1 genoemde termijn van 8 dagen is verstreken en de koper wil de overeenkomst alsnog annuleren, dan dient de koper zulks schriftelijk per aangetekende post you’ve got Stairs mede te delen. You’ve got Stairs kan dan akkoord gaan met het annulatie verzoek onder de voorwaarde dat de koper de gemaakte kosten en de gederfde winst voldoet, zoals aan te geven door you’ve got Stairs. You’ve got Stairs kan het annulatie verzoek om haar motiverende redenen ook weigeren, in welke geval koper gehouden is de overeenkomst na te komen.

 

Arikel 8 Incassokosten Lid 1: Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk, die op de eventuele incasso van het uit hoofde van de met you’ve got Stairs gesloten overeenkomst(en) verschuldigde bedrag mochten vallen, komen voor de rekening van koper. De buitenrechtelijke incassokosten worden hierbij contractueel gefixeerd op 15% van het incasseren bedrag. Lid 2: Bedoelde incassokosten kunnen niet door de rechter gematigd worden. Lid 3: Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan 15% van het incasseren bedrag, kan you’ve got Stairs deze werkelijk gemaakte kosten op de koper verhalen, of genoegen nemen met de voornoemde 15% ëën en ander naar keuze van you’ve got Stairs.

 

Artikel 9 Levertijd Lid 1: Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op overeenkomst vermelde termijn. Lid 2: Indien echter vertraging onstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden, of ten gevolge van vertraagde levering aan you’ve got Stairs van de benodigde grond-en/of hulpstoffen, of ten gevolge van andere you’ve got Stairs betreffende omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop you’ve got Stairs weer leveren kan, zonder dat you’ve got Stairs tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is. Lid 3: Indien de overeenkomst datum met meer dan 3 maanden wordt overschreden, kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de koper komen. Lid 4: In het geval van een levering > op afroep < dient de afroep plaats te vinden uiterlijk 12 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst. Vindt de afroep niet of niet tijdig plaats, dan dient de koper de werkelijk gemaakte kosten of het positieve contractsbelang zoals omschreven art. 9 lid 2 van deze voorwaarden te vergoeden, ëën en ander naar keuze van you’ve got Stairs.

 

Artikel 10 Reclames Lid 1: Reclames terzake van gebrekkige levering of montage dienen, binnen 6 weken na ondertekenen van de opleverstaat, door koper schriftelijk per aangetekende schrijven aan you’ve got Stairs te worden meegedeeld. Lid 2: Indien de gebrekkige levering of plaatsing door you’ve got Stairs wordt geaccepteerd, zal zij voor kosteloos herstel zorgdragen, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de klant komt.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud Lid 1: De Producten blijven eigendom van you’ve got Stairs, totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en tenzij de eigendom van de producten met toestemming van you’ve got Stairs in geval van lease aan de leasemaatschappij wordt overgedragen.

 

Artikel 12 Betaling (niet van toepassing bij lease) Lid 1: Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zal betaling van de overeengekomen prijs als volgt geschieden: 35% binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging 55% middels een telefonische overboeking op de eerste dag van de montage 10% bij oplevering, na ondertekenen van de opleverstaat Lid 2: Klant zal op verzoek van you’ve got Stairs een ongeclausuleerde standaardbankgarantie verstrekken voor het bedrag dat you’ve got Stairs van de koper te vorderen heeft. De Bankgarantie dient in het bezit van you’ve got Stairs te zijn, tenminste ëën week voor de datum van de montage en dient geldig te zijn minimaal tot ëën maand na datum van de montage. Indien de bankgarantie niet tijdig in het bezit van you’ve got Stairs is, zal de geplande montage geen doorgang plaatsvinden, terwijl you’ve got Stairs de kosten uit hoofde van de geplande montage op de koper kunnen verhalen. De kosten van de bankgarantie neemt you’ve got Stairs voor haar rekening. Lid 3: Bij overschrijden van een betalingstermijn zal koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in gebreke zijn. Tevens is koper in dat geval met ingang van genoemde datum de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat nadere aanzegging is vereist. Lid 4: Indien koper in gebreke is van de betaling wordt automatisch 1% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht als zijnde administratiekosten, eventuele incassokosten vallen hier buiten.

 

Artikel 13 Garantie Lid 1: De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde goederen wordt bij normaal gebruik en onderhoud volgens de normaal gebruikelijke technische details en garantievoorschriften gewaarborgd voor een periode van 10 jaren te rekenen van de datum van montage. Lid 2: Buiten de garantie vallen: Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid: Beschadiging die het gevolg zijn van vormverandering in bouwcontructies, van niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden of van gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen: Beschadigingen en onvolkomendheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde. Lid 3: De Garantie omvat uitsluitend de vervanging of herstel ter keuze van de verkoper van hetgeen door koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond. Lid 4: De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke toestemming van you’ve got Stairs reparaties of andere werkzaamheden aan de geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten. Lid 5: Indien de koper niet aan het in artikel 11 lid 2 en artikel 12 van deze algemene voorwaarde voldoet, is you’ve got Stairs niet gehouden aan haar garantieverplichtingen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid Lid 1: De aansprakelijkheid van you’ve got Stairs is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in artikel 5 lid 3 en de nakoming van de garantieverplichtingen zoals bedoeld in artikel 13. Overige schadevergoedingsverplichtingen-gevolgschade etc.- worden uitgesloten, met uitzondering van die schadevergoedingsverplichtingen, welke op grond van dwingend recht op you’ve got Stairs rusten en niet kunnen worden uitgesloten. Deze worden wel steeds beperkt tot het wettelijk toegestane minimumbedrag.

 

Artikel 15 Overmacht Lid 1: Ingeval van overmacht is you’ve got Stairs gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring. Zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Lid 2: Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van you’ve got Stairs onafhankelijke omstandigheid die tijdige en/of deugdelijke nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt.

 

Artikel 16 Foldermaterialen Koper zal zich nimmer beroepen op vermeldingen en kwalificaties in folders- c.q. reclamemateriaal, daar de daarin gedane mededeling met betrekking tot technische specificaties en dergelijke slechts bij benadering juist kunnen zijn. De koper kan zich niet beroepen dat het geleverde niet overeenstemt met de getoonde modellen, daar deze modellen slechts bij wijze van aanduiding worden getoond.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Forumkeuze Tenzij volgens de competentieregels een kantonrechter bevoegd is, zullen alle geschillen beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, tenzij de klant binnen een maand na sommatie kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter. Hoofdstuk 2 – Leasecontracten

 

Artikel 19 – Medewerking onderzoekt lease Teneinde het mogelijk te maken voor de bank de acceptatie mogelijkheden voor de aspirantlessee te onderzoeken, verplicht de laatste zich om op eerste verzoek van de bank terstond volledige en juiste inlichtingen te verstrekken omtrent zijn vermogens- en inkomstenpositie, desgevraagd schriftelijk en met bewijsstukken gespecificeerd.

 

Artikel 20 Non-acceptatie lease Mocht de aspirant-lessee door de bank niet geaccepteerd worden dan wordt deze overeenkomst geacht nimmer te hebben bestaan daar zij is aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van aspirant-lessee door de bank,. Met name zal er dan geen terbeschikkingstelling van de goederen plaatsvinden noch zal er sprake zijn van enigerlei schadevergoeding door ëën der partijen.

 

Artikel 21 Gedeelte of voorwaardelijke acceptatie lease Lid 1 Indien de aspirant-lessee door de bank niet wordt geaccepteerd voor het op de overeenkomst vermelde bedrag doch voor een lager bedrag, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen tot dit lagere bedrag. De goederen welke alsdan ter beschikking zullen worden gesteld, zullen een waarde vertegenwoordigen tot ten hoogste dit lagere bedrag. In overleg met de koper zal derhalve alsdan een keuze worden gemaakt uit de bestelde goederen. Lid 2 Indien you’ve got Stairs en de aspirant-lessee omtrent de in lid 1 genoemde keuze niet binnen 4 weken na goedkeuring door de bank tot overeenstemming kunnen komen is het artikel 6 lid 2 gestelde van de overeenkomst van toepassing. Lid 3 Indien de aspirant-lessee niet door de bank wordt geaccepteerd dan onder de voorwaarde dat de aspirant-lessee een zekerheidsrecht doet vestigen we op zijn onroerende zaken of en goederen ten behoeve van de bank, dan is de aspirant-lessee verplicht daarvan zijn volledige medewerking te verlenen. Voor zover juridisch vereist wordt de toestemming tot het vestigen c.q. velenen van een dergelijk zekerheidsrecht door ondertekening van deze algemene voorwaarden reeds nu voor als dan bij voorbaat door de aspirant-lessee verleent en zegt de aspirant-lessee toe eventueel noodzakelijke handelingen te verrichten, nodig voor het vestigen van het zekerheidsrecht. Aan de aspirant-lessee zal in een dergelijk geval worden medegedeeld dat de vestiging van een zekerheidsrecht door de bank noodzakelijk wordt geacht. Onder zekerheidsrecht wordt in ieder geval mede verstaan een (eerste, tweede of verder) recht van hypotheek, vuistloze verpanding, stille verpanding en alle overige in het nederlandse recht bekende vormen van zekerheden. De kosten van vestigen van het zekerheidsrecht komen voor rekening van you’ve got Stairs. Lid 4 Indien de aspirant-lessee mocht weigeren zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van het door de bak nodig geachte zekerheidsrecht, dan is artikel 6 lid 2 van deze algemene voorwaarde van overeenkomst van toepassing.

 

Artikel 22 Niet –nakoming lease Zo de aspirant-lessee weigert de overeenkomst na te komen is hij gehouden positief contracts-belang te vergoeden, zoals omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarde, onverminderd het recht van you’ve got Stairsop vergoeding van eventuele verdere of andere schade.

 

Artikel 23 Acceptatie lease Nadat de bank de aspirant-lessee als lessee heeft geaccepteerd zal you’ve got Stairs zorgdragen voor beschikkingstelling van de gestelde goederen, zoveel mogelijk met inachtneming van de overeengekomen datum voor beschikkingstelling. Dit betekent dat you’ve got Stairs zal zorgdragen voor :- de levering: montage met eventueel afkitten: 8 jaar garantie op het geleverde en montage. Tot meer of anders is you’ve got Stairs niet gehouden. Indien you’ve got Stairs de overeenkomst datum voor ter beschikkingstelling mocht overschrijden, zal dit besproken worden met de koper.

 

Artikel 24 verzekering risicos bij lease Indien de verzekeraar van het arbeidsongeschiktheid en/of het werkloosheid-en/of andere te verzekeren risico’s de klant uitsluitend wenst te accepteren onder uitsluitend van bepaalde bijzondere risico’s of onder bepaalde voorwaarden, dan geeft dit de klant niet het recht op die grond de overeenkomst te ontbinden doch dan is de klant gehouden de risico’s op de aangeboden wijze te laten verzekeren. Indien de klant in het geheel niet accepteert wordt door de verzekeraar te aanzien van bovengenoemde te verzekeren risico de klant gehouden aan de overeenkomst van you’ve got Stairs na te komen zonder dat genoemde risico’s verzekerd zijn. Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarde zijn gedeponeerd bij KvK te Arnhem.